Alminnelige Oppdragsvilkår

1. Krav til tjenesten og forutsetninger

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS vil utføre sine oppdrag med faglig
dyktighet og i tråd med de til enhver tid gjeldende etiske standarder.

Den avtalte utførelse av oppdraget forutsetter at:

  • Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS mottar all nødvendig dokumentasjon og informasjon i god tid forut for vår igangsettelse av oppdraget og/eller aktuelle milepæler underveis.
  • Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS blir holdt løpende orientert om eventuelle endringer i grunnlagsmateriell eller andre forhold som kan være av betydning for vår utførelse av oppdraget.
  • Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS har anledning til å fullføre oppdraget med andre personer enn de(n) angitte såfremt det skulle oppstå uforutsette fravær som følge av sykdom eller lignende eller det er nødvendig for å gjennomføre oppdraget innen forutsatte tidsfrister.
  • Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS ikke blir forsinket i sitt arbeid av oppdragsgiver, en tredjepart som oppdragsgiver er ansvarlig for eller av en force majeure begivenhet.
  • Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS gis fritak for taushetsplikten i forbindelse med innhenting av opplysninger vedrørende saken.
  • Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS gis anledning til å oppgi Klienten(-e) som referanse i markedsføringsøyemed.
  • Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS vil kunne angi sin oppfatning av hva utfallet av en sak kan bli. Dette innebærer ikke at Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS og/eller dets advokater har noe rettslig ansvar for at dette resultatet nåes.

2. Salærberegning

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS følger det salærpolicydokumentet som er utarbeidet av Den norske Advokatforening. Dette betyr at vi fastsetter vårt salær bl.a. på bakgrunn av medgått tid, oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, spesialkyndighet som oppdraget krever m.m. Eventuelle utlegg, så som reiseutgifter, gebyrer til det offentlig osv., vil bli fakturert i sin helhet.

Oppdraget vil bli fakturert fortløpende, vanligvis en gang pr. måned, med mindre annet er særskilt avtalt. Forfallstidspunkt er 14 dager etter fakturadato.

Våre veiledende timepriser varierer, avhengig av fagfelt, oppdragets art og vanskelighetsgrad samt aktuelle personers spesialkompetanse og erfaring. I tillegg påløper normalt 25 % mva. på advokattjenester. I saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av rettshjelp fra det offentlige, benyttes den til enhver tid gjeldende salærsats. Våre timepriser justeres normalt en gang pr. år. Klienten(-e) blir ikke varslet om dette med mindre det er særskilt avtalt.

Dersom en rettssak tapes, kan Klienten(-e) risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klienten(-e)s eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten(-e) blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær som er krevet/vil krevet av klienten(-e), vil klienten(-e) være ansvarlig overfor Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS for det overskytende.

3. Klageadgang

Advokater som opptrer i strid med regler for god advokatskikk eller beregner urimelig salær kan klages inn til Den norske Advokatforenings disiplinærorgan dersom advokaten og klienten(-e) ikke finner en løsning i saken. Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside.

4. Elektronisk kommunikasjon

Både Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS og klienten(-e) forutsetter at hver part kan benytte faks, e-post (inklusive e-post via Internett media), telefonsvarer m.v. både for sensitive og ikke-sensitive dokumenter.

Partene er kjent med at elektronisk kommunikasjon med medføre usikkerhet knyttet til leveringstidspunkt, kontaminering av virus m.v. Partene vil gjøre sitt beste for å beskytte sine respektive systemer, men vil ikke være ansvarlig overfor hverandre for noe tap som skyldes bruk av Internett, e-post eller for bruk av andre applikasjoner som klienten(-e) har forutsatt skal brukes i forbindelse med oppdraget.

5. Ansvar – Ansvarsbegrensning

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS er ansvarlig for eventuelle feil og mangler i utførelsen av Oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende prinsipper for advokaters profesjonsansvar.

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma ASs erstatningsansvar og/eller dets advokaters erstatningsansvar er i alle sammenhenger og til enhver tid begrenset til det laveste beløp av:

a) 30 ganger betalt honorar på det aktuelle oppdraget som medfører erstatningsansvar, eller
b) Det beløp som Fulford Pettersen & Co Advokatfirma ASs ansvarsforsikring til enhver tid dekker under de rådende omstendigheter i den aktuelle sak.

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS og/eller dets advokater er ikke ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, herunder konsekvens­tap, driftsavbrudd m.v.

Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS og/eller dets advokater hefter ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS har henvist til. Ansvar kan heller ikke gjøres gjeldende for eventuelle feil begått av underleverandører som Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS etter avtale med klienten(-e) har overlatt deler av utførelsen av oppdraget til

Dersom Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS og/eller dets advokater er erstatningsansvarlige i anledning Oppdraget, skal ansvaret for Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS og/eller dets advokater alltid være begrenset til den forholdsmessige andel av tapet som skyldes Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS eller dets advokater sin medvirkning til tapet i forhold til medvirkning fra Klienten(-ene) eller andre som har medvirket til samme skade (proporsjonalt ansvar). Dersom muligheten for andre ansvarlige for samme skade til å dekke sin forholdsmessige andel av tapet er begrenset på noen  måte, eller dersom andre ansvarlige for samme skade er insolvente, skal dette ikke øke det ansvaret Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS og/eller dets advokater ville hatt uten slike begrensninger.

I saker hvor vi mottar midler for klienten(-e) eller andres regning (“klientmidler”), vil disse bli holdt på egen konto benevnt “klientbankkonto”. Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS fraskriver seg ethvert ansvar for tap av slike midler som følge av konkurs eller insolvensbehandling hos den bank hvor klientkontoen er opprettet og som ikke dekkes under Bankenes sikringsfonds sikkerhetsstillelse.

I Fulford Pettersen & CO Advokatfirma AS sin selskapsavtale §3 er det inntatt følgende ansvarsbegrensning: Selskapets deltakere skal ikke ha deltakeransvar for erstatningsansvar som selskapet pådrar seg under advokatvirksomheten når minst