Denne artikkelen er tidligere publisert i NBBO sitt medlemsblad.

I borettslag er det et grunnleggende prinsipp om at andelseieren selv skal bebo boenheten (brukereierprinsippet). En andelseier kan derfor ikke fritt leie ut boenheten til andre. For å hindre at borettslagsboliger blir mindre attraktive enn andre eierformer, åpner imidlertid borettslagsloven for at boenheten på nærmere vilkår og innenfor bestemte rammer kan leies ut.

Samtykkekrav

Utgangspunktet er at styret må samtykke før andelseieren kan overlate bruken av boenheten til andre. Når borettslagsloven benytter terminologien «bruksoverlating» innebærer dette at samtykkekravet ikke bare retter seg mot utleie (mot betaling), men også bortlån og andre former for overlating av bruk.

Andelseiers søknad om bruksoverlatelse må være skriftlig. Dersom styret unnlater å svare på skriftlig søknad innen 1 måned, anses samtykke for å være gitt.

Dersom forholdet ikke er omfattet av unntaksreglene (se under), er det ikke noe krav om saklig grunn for å nekte samtykke.

Unntaksregler

Delvis utleie

Dersom andelseieren fortsatt bor i boenheten, kan man leie ut deler av boenheten (f.eks. et rom eller en hybel) uten styrets samtykke.

Bruksoverlating i 3 år

Dersom andelseieren selv, andelseierens ektefelle eller andelseierens slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn har bodd i boenheten i minst ett av de to siste årene, kan man med godkjenning fra styret overlate bruken av hele boenheten til andre for inntil tre år. I dette tilfelle kan samtykke fra styret kun nektes dersom brukerens personlige forhold gjør at man har saklig grunn for å nekte.

Særlige grunner

Loven åpner også for at bruken med godkjenning fra styret kan overlates uten tidsbegrensning når nærmere angitte særlige grunner foreligger. Som særlig grunn regnes bl.a. midlertidig fravær som følge av arbeid, utdannelse, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner. Som særlig grunn regnes også at et medlem av brukerhusstanden er andelseiers ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje (inkl. fosterbarn). Dersom slike særlige grunner foreligger kan samtykke kun nektes dersom brukerens personlige forhold gjør at man har saklig grunn for å nekte.

Andelseierens ansvar

Andelseierens plikter overfor borettslaget endres ikke som følge av en bruksoverlating. Dette innebærer bl.a. at andelseierens er ansvarlig for betaling av felleskostnader og vedlikehold av boenheten.

Aktuelt