I forbindelse med avskaffelsen av arveavgiften ble det innført en hovedregel om at arving/gavemottaker overtar avdødes/givers skatteposisjoner, herunder skattemessige inngangsverdi (kontinuitetsprinsippet). Ved beregning av inngangsverdi tar en som hovedregel utgangspunkt i opprinnelig kostpris (kjøpesum) med tillegg av f.eks. dokumenterte påkostninger.

Skattemessig inngangsverdi er utgangspunktet for beregning av skattepliktig gevinst ved salg av eiendelen. Skattepliktig gevinst beregnes med utgangspunkt i differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi (salgssummen). Konsekvensen av at en overtar givers inngangsverdi er altså at en ved salg av eiendelen betaler gevinstskatt (p.t. 22 %) for hele verdistigningen i både arvelater/givers og egen eiertid.

Kontinuitetsprinsippet gjelder også blant annet for aksjer, andeler og personlig næringsvirksomhet. I praksis har vi sett eksempler på at aksjer har negativ inngangsverdi, slik at en overtar en betydelig skattepliktig gevinst i forhold til salgssummen. Overtakelse av personlig eid næringsvirksomhet skaper også en rekke andre skattemessige problemstillinger som man må ta stilling til på et skifte.

Det gjelder imidlertid unntak fra kontinuitetsprinsippet for blant annet avdødes/givers egen bolig og fritidsbolig som avdøde/giver selv kunne ha solgt skattefritt. For slike eiendommer vil mottaker få oppjustert sin skattemessige inngangsverdi til eiendommens markedsverdi på tidspunktet for gaven eller dødsfallet (diskontinuitet). Det innebærer at mottaker av slike eiendeler kun betaler gevinstskatt for eventuell verdistigning i egen eiertid, og overtar dermed ingen latent skatteforpliktelse.

Konsekvensene av reglene er altså at ulike eiendeler representerer ulike skatteforpliktelser, som i konkrete tilfeller kan ha stor betydning. For å ha kontroll på de verdier som faktisk mottas er det nødvendig å avklare eiendelenes skattemessige posisjoner, og å ta hensyn til dette i forbindelse med arveskifte eller gaveoverføringer.

Aktuelt

 • Kommunesammenslåingen – et momsmessig minefelt for mange kommuner

  • 13. september 2019

  Skattemyndighetene har de siste årene hatt et stadig økende fokus på kommunenes mva-håndtering. Dette har medført store etterberegninger mot en rekke kommuner.

 • Registereringer i Brønnøysundregistrene innen 2019

  • 11. september 2019

  Brønnøysundregistrene har fastsatt følgende tidsfrister for gjennomføring av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling dersom man ønsker å gjøre en slik beslutning med virkning for 2019

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser