Dersom barnet er under 16 år, må foreldrene til mekling. Formålet med meklingen er at foreldrene skal bli enige om hvem som skal ha foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast og samvær. Ikke alle er kjent med hva som «gjemmer seg» av rettigheter og plikter i disse begrepene. Dette bør du som forelder ha kunnskap om før man inngår en avtale som vil kunne få stor betydning for deg og ditt/dine barn.

Dersom det ikke foreligger helt spesielle forhold er det svært vanlig at foreldrene avtaler delt foreldreansvar. Dersom du har del i forelderansvar gir det deg rett til å være med på avgjørelser om de større forholdene i barnets liv, sånn som flytting til utlandet, medisinsk behandling, utstedelse av pass, endring av barnets navn, samtykke til adopsjon, innmelding i trossamfunn, partsstatus i barnevernssaker og vergemål.

Den forelderen barnet har fast bosted hos har avgjørelsesmyndighet i spørsmål om hvor barnet skal gå i barnehage, hvor i landet barnet skal bo og andre større avgjørelser i det daglig liv. Hvor barnet har fast bosted har ikke direkte betydning for hvor mye en forelder er sammen med eget barn, men bostedsforelderen har flere viktige rettigheter enn samværsforelderen.

Foreldre kan også avtale delt fast bosted. Da må foreldrene sammen bli enige om de større avgjørelsene i barnets daglige liv. Barnet kan imidlertid kun ha en folkeregistrert adresse. Dette vil blant annet kunne få betydning i forhold til hvilken skolekrets barnet tilhører.

Den som ikke har fast bosted med barnet, har i utgangspunktet rett til samvær med barnet. Dersom foreldrene avtaler delt fast bosted finnes det i realiteten ingen bostedsforelder eller samværsforelder, men omfanget av samvær for den enkelte må allikevel avtales. Foreldrene kan avtale den samværsordningen de mener er best for eget/egne barn. Hva som ansees best for barnet kan bero på flere faktorer, som for eksempel barnets alder og eventuelle spesielle behov hos barnet.

Barnet har en selvstendig rett til å ha samvær med begge foreldrene og foreldrene har rett til samvær med egne barn. Utvikling i rettspraksis viser at domstolene legger mer og mer vekt på best mulig samlet foreldrekontakt.

Det kan være lurt å snakke med en advokat eller annen fagkyndig før mekling. På denne måten kan du få konkret veiledning og en grundigere forståelse av hva begrepene foreldreansvar, fast bosted og samvær faktisk innebærer. Inngås en avtale, må foreldrene bli enige før den inngåtte avtalen kan endres. Oppnås det ikke enighet om endring, må den av foreldrene som ønsker endring inngi søksmål for domstolen. Saken må også bringes inn for domstolen dersom foreldrene etter samlivsbruddet ikke kommer til enighet om en avtale om foreldreansvar, fast bosted eller samvær.

Uansett hvor i prosessen du befinner deg, kan vi bistå deg. Ta kontakt med advokat Lene Homstvedt på lh@fpco.no eller per telefon 908 61 174 for veiledning og bistand.

Aktuelt