Dersom vi ser bort fra den begrensede lovgivningen, er utgangspunktet mellom samboere at hver eier og tar med seg ved et brudd; det man hadde med seg inn i samlivet, det man anskaffer under samlivet og evt. det man mottar som arv og gave. Det samboerne kjøper i fellesskap blir sameie, og da som utgangspunkt med eierbrøk tilsvarende det reelle innskuddet for å finansiere formuesgodet.

Formålet med en samboeravtale er å skape et oversiktlig og forutsigbart økonomisk forhold mellom partene. Mange samboere kunne unngått ressurskrevende problemstillinger ved opphør av samlivet dersom de på forhånd hadde skrevet en samboeravtale. Når det vises til «opphør av samlivet», menes både dersom samlivet opphører mens begge samboerne lever, men også et opphør av samlivet som følge av den enes død.

Det er viktig å merke seg at en samboeravtale ikke sier noe om hvem som skal arve/beholde/overta avdødes eiendeler/formue ved den enes død. Vil samboere (som alle andre) bestemme noe om fordeling av eiendeler og formue ved død, det reguleres i et testament. Samboeravtalen vil derimot kunne være et nyttig dokument når man skal oppstille hva (hvilken formue, eiendeler og evt. gjeld) avdøde etterlot seg. (Samboeres arverettigheter og behov for testament, var tema i artikkel i utgave 3 i 2016).

Det er ingen formkrav til opprettelse av en samboeravtale, men den bør inngås skriftlig i to originaler hvor partene beholder én original hver.

Hva gjelder innholdet i en samboeravtale må den tilpasses individuelt for de det gjelder. Det er allikevel noen forhold som de fleste samboere bør vurdere å regulere i en samboeravtale;

 • Innledningsvis kan det være hensiktsmessig å enten presisere hovedregelen om at hver samboer eier det man hadde med seg inn i samlivet og det man erverver under samlivet. Eventuelt kan partene avtale seg vekk fra hovedregelen og bestemme at alt partene erverver under samboerperioden (foruten arv og gaver) skal likedeles mellom dem.
 • Hvem eier hva;
  • Er eiendelene eneeie eller sameie. Er det sameie angi eierforholdet i prosent eller brøk.
  • Er eiendeler finansiert med lån, angi hvem som er ansvarlig for lånet både overfor lånegiver, men også innad mellom partene.
  • Ved f.eks fast eiendom i sameie, reguler hvordan kostnader til løpende utgifter, vedlikehold og evt. påkostninger skal fordeles og hensyntas ved et samlivsbrudd
 • Er det annen gjeld, typisk studiegjeld eller forbruksgjeld, redegjør for denne

Dekning av utgifter og evt. forsørgelse i samboertiden.

 • Ved samlivsbrudd;
  • Eneeie beholdes av eieren. Evt. at verdier ervervet under samlivet (foruten arv og gaver) skal likedeles.
  • Regulere hvordan evt sameiegjenstander skal gjøres opp og fordeles. Man kan avtale hvem som skal ha rett til å overta hvordan man skal verdsette gjenstander ved uenighet om verdi. En kan avtale at dersom partene ikke blir enig om fordeling innen en angitt tidsperiode etter bruddet, kan hver av partene kreve sameiegjenstanden solgt.

Er det gjensidig tegnet forsikringsavtaler, kan det være praktisk å avtale at partene gjensidig forplikter seg til og oppheve den andre som begunstiget.

Et vanlig problem er at samboeravtaler er uklare. Sørg derfor for at partene har en felles forståelse av ordlyden i avtalen og av konsekvensene av avtalen. Et annet problem er at partene glemmer å oppdatere samboeravtalen. Økonomiske forhold endrer seg og samboeravtalen bør revideres i takt med endringene.

Aktuelt

 • Demens som grunnlag for ugyldige testamentariske disposisjoner

  • 29. mars 2019

  I enkelte skifteoppgjør hvor det foreligger testament fra avdøde dukker det opp spørsmål knyttet til om avdøde var ved «sine fulle fem» ved opprettelse av testamentet. Særlig aktuelt er spørsmål om testator var dement på tidspunkt for opprettelse av testament.

 • Forslag til ny arvelov:

  • 29. mars 2019

  Regjeringen foreslår at pliktdelsarvens beløpsbegrensning nedjusteres

 • Foreldelse av fordringer – fristens utgangspunkt

  • 5. mars 2019

  Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. Når denne fristen er ute, kan man ikke kreve betaling for sine fordringer. Et praktisk spørsmål er imidlertid når foreldelsesfristen begynner å løpe.