Dette gjøres ved at fritaksperioden utvides, samt at den maksimale perioden for dagpenger forlenges fra 26 til 49 uker. Den totale permitteringsperioden kan etter de nye reglene være på 52 uker. For å sikre at det ikke går automatikk i forlengelse av permitteringer fra arbeidsgivers side, innføres samtidig en Arbeidsgiverperiode II på fem dager. Hva arbeidsgiver må foreta seg ved forlengelse av permitteringen avhenger i en viss grad av ordlyden i det opprinnelige permitteringsvarslet. Uansett må arbeidsgiver sende varsel om forlengelsen, og arbeidsgiver må påse at arbeidstaker faktisk mottar varsel om forlengelse.

Permittering betyr at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, samtidig som arbeidsgivers lønnsplikt opphører.  Arbeidstakeren fritas for sin arbeidsplikt, enten for hele eller deler av stillingen. Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering av ansatte reguleres av permitteringslønnsloven. Arbeidsgivers lønnsplikt bortfaller ikke umiddelbart og det er fastsatt grenser for hvor lenge en arbeidstaker kan være permittert.

Den ordinære tidslinjen ved permittering etter permitteringslønnsloven ser i hovedsak slik ut:

 

Varselsfrist    Arbeidsgiverperiode I        Fritaksperiode

I——–I————————-I————————————I
14 d                10 d                                             26 u

Varsel       Permittering

 

Dette gir en total permitteringsperiode på 28 uker med mottak av dagpenger i 26 uker. Med regjeringens nye innførte regler vil tidslinjen se slik ut:

 

Varselsfrist    Arbeidsgiverperiode I        Fritaksperiode                                   Fritaksperiode

I——–I————————-I————————————I—–I——————–I
14 d                10 d                                             30 u                                 5 d            19 u

Varsel       Permittering                                                                        Arbeidsgiverperiode II

 

Dette gir en total permitteringsperiode på 52 uker med mottak av dagpenger i 49 uker.

Arbeidsgiver må varsle arbeidstakere som de vurderer/har besluttet å permittere. Varslingsfristen er normalt på 14 dager. Fra permitteringens første dag løper Arbeidsgiverperiode I. I denne perioden må arbeidsgiver betale arbeidstaker full lønn. Arbeidsgiverperiode I er nå 10 arbeidsdager (2 uker). Arbeidsgiverperiode I har blitt endret en rekke ganger. Fra 1. januar 2019 var Arbeidsgiverperiode I på 15 dager. Fra den 20. mars 2020 ble Arbeidsgiverperiode I redusert til kun to dager. Denne ordningen var kun midlertidig og opphørte den 1. september 2020, samtidig som ordningen med at staten dekket full lønn fra dag 3 til dag 20 også opphørte. Den 1. september 2020 ble det vedtatt at ny Arbeidsgiverperiode I er på 10 dager.

Arbeidsgivers lønnsplikt knytter seg til den enkelte permitteringsperiode. Gjenopptar arbeidstaker arbeidet, men igjen senere permitteres, vil en ny Arbeidsgiverperiode I inntre – altså en ny lønnsplikt for arbeidsgiver med betaling av lønn i 10 arbeidsdager.

Etter at Arbeidsgiverperiode I er utløpt er arbeidsgiver fritatt for lønnsplikt i utgangspunktet for en periode på 26 uker – innenfor en maksimal periode på 18 måneder (Fritaksperioden). Etter utløp av fritaksperioden gjeninntrer arbeidsgivers lønningsplikt. Endringene som nå har trådt i kraft betyr reelt at arbeidsgivers fritaksperiode forlenges. Fritaksperioden forlenges i to omganger, først fra 26 til 30 uker og deretter med 19 uker.

I de tilfeller hvor fritaksperioden utvides til mer enn totale 30 uker per 1. januar 2021 inntrer igjen lønnsplikt for arbeidsgiver. Denne perioden kalles Arbeidsgiverperiode II og varer i fem arbeidsdager (1 uke). Formålet med innføring av Arbeidsgiverperiode II er å sikre at arbeidsgivere løpende vurderer behovet for permittering og forhindre at det skal gå automatikk i forlengelse av permitteringer.

Utvidelse av den totale permitteringsperioden er en midlertidig ordning og det antas at den totale permitteringsperioden på 28 uker igjen vil gjelder fra 30. juni 2021.

Vi bistår deg gjerne i spørsmål vedrørende permittering, enten du er arbeidsgiver eller arbeidstaker. Ta gjerne direkte kontakt med advokat Lene Homstvedt

Aktuelt

 • Samlivsbrudd med felles barn?

  • 14. juni 2021

  Å gå gjennom et samlivsbrudd er i mange tilfeller en svær tung og krevende prosess. I tillegg til alle de praktiske tingene som skal ordnes, kan et samlivsbrudd være svært følelsesladd, enten i den ene eller andre retning. Berører samlivsbruddet felles barn kan samlivsbruddet oppleves enda vanskeligere.

 • Plikten til å melde oppbud

  • 18. mai 2021

  Den fulle økonomiske konsekvensen av covid-19 er ikke lett å estimere, men covid-19 har allerede i stor grad påvirket den økonomiske situasjonen for mange bedrifter.

 • Revidert nasjonalbudsjett for 2021 – Skatte og avgiftsendringer

  • 18. mai 2021

  Tirsdag 11. mai 2021 la Regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021.