Dokumentavgift og tinglysing

Dersom eiendommen overføres mens giver lever så vil mottaker av eiendommen måtte betale dokumentavgift tilsvarende 2,5% av eiendommens markedsverdi på overføringstidspunktet. Dersom eiendommen først overføres ved givers bortgang vil den del som mottaker arver etter loven være fritatt for dokumentavgift. Merk at fritaket for dokumentavgift ikke gjelder i de tilfeller hvor eiendommen overføres som gave eller forskudd på arv, men tinglysing av skjøte avventes til givers død.

Skattemessige konsekvenser

Da arveavgiften ble fjernet i 2014 ble det samtidig innført endringer i skattereglene som medfører at arvinger/gavemottakere også overtar arvelaters/givers inngangsverdi og skatteposisjoner. Det er imidlertid gjort unntak for blant annet bolig og fritidsbolig. Dette innebærer at dersom giver på overføringstidspunktet oppfyller vilkårene for å selge skattefritt så kan eiendommen overføres til barn, hvor inngangsverdien til barna blir satt til markedsverdien av eiendommen på overføringstidspunktet. Fritidseiendom kan selges skattefritt dersom giver har eid og brukt eiendommen som sin fritidseiendom de siste fem av åtte årene. Ved et evt. senere salg vil gavemottaker kun skattes for verdistigning i egen eiertid med mindre gavemottaker har oppfylt vilkårene for å selge skattefritt selv.

Bruksrett for giver

Et aktuelt spørsmål er hvorvidt giver fortsatt skal ha en form for bruksrett til eiendommen etter overføringen og om bruksretten skal tinglyses på eiendommen som en heftelse. Omfanget og varigheten av bruksretten bør reguleres nærmere.

Forkjøpsrett

I de tilfeller hvor eiendommen overføres til ett av flere barn dukker ofte spørsmål om forkjøpsrett opp. Det kan f.eks. være ønskelig at øvrige søsken skal ha en forkjøpsrett til eiendommen dersom eiendommen skal selges videre i løpet av et bestemt antall år. Dette kan ha bakgrunn i et ønske om at eiendommen skal forbli i familien. Slike bestemmelser om forkjøpsrett forhindrer imidlertid ikke at gavemottaker overfører eiendommen til egne nærstående.

Sameieavtale mellom mottakerne

I tilfeller hvor flere barn mottar eiendommen sammen kan det være hensiktsmessig å sette som vilkår at mottakerne setter opp en sameieavtale hvor den nærmere bruk av eiendommen reguleres, herunder drift og vedlikehold. Det er ikke uvanlig at søsken har ulike ønsker om bruk, drift og vedlikehold.

Skal gaven avkortes og hvordan skal avkortningen skje?

I de tilfeller eiendommen overføres til ett av flere barn må giver ta stilling til hvorvidt gaven skal avkortes i et senere arveoppgjør. På dette punkt har det skjedd en endring i den nye arveloven som trådte i kraft 1. januar 2021 slik at avkortning nå må bestemmes samtidig som gaven/eiendommen overføres. En bestemmelse om avkortning bør gjøres skriftlig samt at den bør væres kjent for de andre livsarvingene.

Dersom avkortning skal skje er det anledning til å lage nærmere bestemmelser om hvordan avkortningen skal gjennomføres. Dette gjelder blant annet hvilket beløp som skal komme til avkortning. Lovens løsning er her at avkortingsbeløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt, dersom ikke annet er bestemt. I en del tilfeller kan det være ønskelig at dette beløpet oppreguleres, f.eks. med KPI justering.

Aktuelt