Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS v/advokat Martin H. Fulford påtar seg små og store oppgjørsoppdrag for både private og næringsdrivende, og gjennomfører regelmessig oppgjør i forbindelse med overdragelse av bolig-/fritidseiendom og næringseiendom (både innmatsalg og salg av aksjer/selskapsandeler).

Et oppgjørsoppdrag mellom private vil typisk gjelde bolig, fritidseiendom eller ubebygget tomt og innebærer normalt at vi bistår partene med utarbeidelse av kjøpekontrakt og øvrige dokumenter som er nødvendig for gjennomføringen av oppgjøret (skjøte, konsesjon/egenerklæring om konsesjonsfrihet mv.) samt tinglysing. Skal kjøpet lånefinansieres med pant i eiendommen, vil oppgjørsoppdraget også innebære at vi bistår kjøpers bank med tinglysing av pantedokument med forutsatt prioritet.

Næringseiendom er eiermessig ofte organisert slik at det er eiet av selskap viss formål utelukkende er å eie og drifte den aktuelle eiendommen (et såkalt single-purpose selskap). Gjennomføring av oppgjør for næringseiendom vil avhenge av om det er et innmatsalg (eiendommen som sådan er salgsobjekt) eller salg av aksjer/selskapsandeler. Av skatte- og avgiftsmessige årsaker, er det typisk aksjer/selskapsandeler som er salgsobjektet ved salg av næringseiendom. Oppgjørsoppdraget vil da normalt innebære at vi bistår med utarbeidelse av kjøpekontrakt med særskilt oppgjørsinstruks samt nødvendig selskapsrettslig dokumentasjon for gjennomføring av oppgjøret (styre- og generalforsamlingsprotokoller, aksjeeierbok mv.). Det tinglyses ikke skjøte og påløper ikke dokumentavgift, da selskapet som er gjenstand for overdragelse allerede er tinglyst som hjemmelshaver til eiendommen.

Ingen oppgjørsoppdrag er imidlertid like, og det vil alltid være behov for skreddersøm og tilpasninger i den enkelte sak.

Ta kontakt med advokat Martin H. Fulford dersom du har spørsmål eller ønsker bistand med gjennomføring av kontrakt/oppgjør.

Oppgjørsoppdrag | Advokatoppgjør | Oppgjørsmegler | Oppgjørsansvarlig

Aktuelt