Når tingretten har avsagt kjennelse om åpning av konkurs mister skyldneren råderetten over sine eiendeler, og disposisjonsretten overføres til konkursboet. Skyldneren kan være både en privatperson eller et selskap.

En viktig oppgave for konkursboet er å få oversikt over skyldnerens aktiva og realisere verdiene med formål om å dekke mest mulig av skyldnerens gjeld til kreditorene. I den anledning vil konkursboet blant annet undersøke om noen av skyldnerens disposisjoner forut for konkursåpning kan omstøtes.

Omstøtelse innebærer at konkursboet på nærmere angitte vilkår kan kreve disposisjoner skyldneren har foretatt før konkursåpning omgjort eller tilbakeført til konkursboet. Mottakeren av disposisjonene kan være en kreditor eller en annen tredjeperson skyldneren har ønsket å tilgodese.

Hensynet bak omstøtelsesreglene er å forhindre at konkursboet tømmes for aktiva forut for konkurs. Mange skyldnere vil ved en nær forestående konkurs ha et ønske om å tilgodese nærstående eller en enkeltkreditor på bekostning av de øvrige. Omstøtelsesreglene skal i størst mulig grad sikre at kreditorene får lik forholdsmessig dekning for sine krav. Når skyldneren er insolvent er det i realiteten kreditorene sine midler vedkommende disponerer over.

Konkursboets adgang til å omstøte skyldnerens disposisjoner er regulert i dekningsloven kapittel 5. Det skilles mellom subjektive og objektive omstøtelsesregler. De subjektive omstøtelsesreglene er skyldregler hvor det må bevises at den part som er begunstiget av disposisjonen forstod eller burde forstått at disposisjonen var klanderverdig. De objektive omstøtelsesreglene er uavhengig av skyld. De mest praktiske omstøtelsesreglene følger av dekningsloven §§ 5-5 og 5-9. Jeg vil i det videre kort gjennomgå vilkårene for omstøtelse etter de nevnte bestemmelsene.

Omstøtelse på objektivt grunnlag – § 5-5

Vilkårene for å kunne omstøte en disposisjon etter dekningsloven § 5-5 er for det første at det må foreligge en betaling av eldre gjeld foretatt senere enn tre måneder før fristdagen. Betalingen må videre være foretatt med usedvanlige betalingsmidler, før normal betalingstid eller med beløp som betydelig har forringet skyldnerens betalingsevne.

Dersom de øvrige vilkårene er oppfylt må det i tillegg vurderes hvorvidt betalingen av eldre gjeld etter forholdene fremtrer som ordinær. Det beror på om betalingen bærer preg av å være en alminnelig, rutinepreget betaling, for eksempel løpende betalinger i forretningsforhold som ikke er motivert av konkursen. Betaling av eldre gjeld som etter forholdene fremtrer som ordinær kan ikke omstøtes.

Ved anvendelse av de objektive omstøtelsesreglene slipper konkursboet å føre bevis for at det foreligger subjektivt klanderverdig forhold.

Omstøtelse på subjektivt grunnlag – § 5-9

Disposisjoner som på en utilbørlig måte begunstiger en kreditor på de øvriges bekostning, unndrar skyldnerens eiendeler fra å tjene til dekning for kreditorene, eller forøker skyldnerens gjeld til skade for kreditorene, kan omstøtes etter dekningsloven § 5-9, under forutsetning av at skyldnerens økonomiske stilling var svak eller ble alvorlig svekket ved disposisjonen. Til forskjell fra omstøtelse etter dekningsloven § 5-5 gjelder det for slike tilfeller i tillegg et vilkår om at den annen part, som disposisjonen rettet seg mot, kjente eller burde kjent til skyldnernes økonomiske tilling og de forhold som gjorde disposisjonen utilbørlig.

Virkningen av omstøtelse

Virkningen av omstøtelse er forskjellig for de subjektive – og objektive omstøtelsesreglene. Etter de objektive omstøtelsesreglene må den begunstigede som utgangspunkt tilbakeføre det mottatte til konkursboet. Dersom det omstøtes etter de subjektive reglene må medkontrahenten erstatte konkursboet det tap konkursboet er tilføyd som følge av den omstøtelige disposisjonen, herunder blant annet konkursboets kostnader i forbindelse med omstøtelse av disposisjonen.

Aktuelt

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser

 • Aksjonæravtaler i små- og mellomstore aksjeselskaper

  • 3. juni 2019

  Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold, og kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger mellom aksjonærene på områder hvor aksjeloven ikke gir noen optimal løsning eller ingen løsning i det hele tatt. Her nevnes noen forhold som kan være aktuelt å regulere i en slik avtale.

 • Den statelige lønnsgarantiordningen

  • 13. mai 2019

  Ved konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker bli stående med et lønnskrav som han ikke får dekket. Lønnskrav er et fortrinnsberettiget krav i konkurs, men det vil som regel ikke være midler til å dekke disse kravene i konkursboet. I disse tilfellene trer lønnsgarantiordningen inn. Lønnsgarantiordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.