Næringsdrivende kan søke om utsettelse til 20. august 2021.

Regnskapsfører og revisor kan søke om utsettelse på vegne av inntil 10 prosent av klientmassen. Søknaden må gjelde navngitte skattytere.

Ektefeller til næringsdrivende, som selv ikke er næringsdrivende, behøver ikke søke utsatt frist. Ektefellen vil automatisk få samme utsatte frist som den næringsdrivende har fått innvilget.

Deltaker i selskap med deltakerfastsetting (ANS, DA og KS) har samme frist som selskapet.

Skatteetaten har lagt opp til en enkel, automatisert løsning for å søke om utsettelse via Skatteetatens nettside

Næringsdrivende som får innvilget utsatt frist for å levere skattemeldingen, og som leverer etter den utsatte fristen 20. august, vil bli ilagt tvangsmulkt. Det samme vil gjelde næringsdrivende som ikke søker om utsatt frist, og som leverer skattemeldingen etter den ordinære fristen 31. mai.

Finansdepartementet har også foreslått å utsette fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning med to måneder i 2021. Høringsfristen for lovforslaget var 15. april 2021 og er p.t under behandling.

Du kan lese nærmere om den vedtatte forskriften på Regjeringen.no

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker bistand til skatterelaterte spørsmål.

Aktuelt

  • Næringsdrivende kan søke om utsatt frist for å levere skattemeldingen

    • 16. april 2021

    På bakgrunn av at koronapandemien har ført til økt arbeidsmengde for regnskapsførere og revisorer, er det vedtatt forskrift som innebærer at næringsdrivende kan søke om forlenget frist for å levere skattemeldingen for formues- og inntektsskatt til 20. august 2021.

  • Aksjer og skifteoppgjør – hva bør du tenke på?

    • 15. mars 2021

    Når det skal gjennomføres et skifteoppgjør, enten ved skilsmisse eller dødsfall, må alle eiendelene til henholdsvis ekteparet eller avdøde verdsettes og fordeles. Dette inkluderer også verdien av eventuelle aksjer. Her gis en overordnet oversikt over enkelte forhold som kan være fornuftig å tenke gjennom i denne sammenheng.

  • Fra permittering til oppsigelse – når og hvordan?

    • 8. februar 2021

    En rekke virksomheter har gjennom det siste året måttet permittere sine ansatte, enten helt eller delvis. Det er for mange usikkert når det igjen vil være behov for å ta de ansatte tilbake, og kanskje også om alle kan fortsette i sine stillinger. Når kan arbeidsgiver gå fra permittering til oppsigelse?