Hva er aksjesparekonto

En aksjesparekonto er en konto hvor du kan kjøpe og selge visse typer aksjer og aksjefond skattefritt. Gevinster blir ikke skattlagt og det gis ikke fradrag for tap. Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt.

Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder.

Aksjesparekonto tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.

Uttak fra aksjesparekontoen

Når aksjer/andeler overføres fra aksjesparekontoen til deg som kontohaver, skal dette behandles som uttak fra kontoen. Uttaket settes til markedsverdien av aksjen/andelen på overføringstidspunktet. Uttaket blir ikke beskattet før beløpet overstiger beløpet du satte inn (sum kostpris) på kontoen.

Overføring til arvings aksjesparekonto ved fordeling fra dødsbo. Overføring til ektefelles aksjesparekonto ved skilsmisse

Overføringer kan i slike tilfeller gjøres uten skattlegging etter nærmere regler og med skattemessig kontinuitet.

Planlegging av arv eller gave

Slik det er i dag er, kan kun én arving arve aksjesparekontoen i sin helhet. Aksjesparekonto kan også gis bort som gave, men også da i sin helhet.

Mange oppretter derfor like mange aksjesparekontoer som de har barn og eventuelt barnebarn. På denne måten kan alle barna, eventuelt barnebarn, arve sin egen portefølje med «gamle» aksjeverdier og få utsatt skatt på gevinsten. På aksjesparekontoen er verdien en sum av hva du investerte opprinnelig pluss eventuell avkastning/gevinst.

Overgangsregler – siste mulighet i 2019

For å lette overgangen til ordningen med aksjesparekonto, er det vedtatt overgangsregler. Det er åpnet for at personlige aksjonærer senest i løpet av 2019 kan overføre aksjer og aksjefondsandeler med skattemessig kontinuitet / uten beskatning.

Aktuelt