Historisk sett har disse etterberegningene oftest knyttet seg til kulturhus og svømmeanlegg. Jeg har bistått og bistår en rekke kommuner i forbindelse med slike bokettersyn.

Skattemyndighetene har erfaringsmessig hatt en svært streng fortolkning av regelverket og ofte prøvd å strekke strikken lengre enn det er rettslig grunnlag for. Mange av vedtakene overfor kommunene har etter klagerunder blitt delvis omgjort og betydelig redusert. Overfor kulturhusene i Stavanger og Kristiansand ble reduksjonen i etterberegningen mot hver av kommunene på nærmere 200 millioner kroner.  I andre tilfeller har etterberegningene blitt redusert med flere titalls millioner. Likevel har de endelige momskravene ofte blitt betydelige og i flere saker opp mot 50 millioner kroner. Historien viser således at skattemyndighetene ikke lar «nåde gå for rett» overfor kommunene på momsområdet.

Selv om prinsippet om likhet for loven selvsagt henger høyt fremstår det samfunnsøkonomiske aspektet i denne tilnærmingen fra skattemyndighetene som noe besynderlig. Blant annet må kommunene benytte betydelige ressurser for å imøtegå skattemyndighetenes ofte uriktige lovforståelse.

Flere kommuner spurte skattemyndighetene på forhånd om hva som var riktig mva-håndtering ved bygging av anleggene. Også i sakene hvor skatteetaten ga mangelfulle og/eller feilaktige tilbakemeldinger overfor kommunene, og derigjennom bidro til den «uriktige» håndteringen, ble maksimale etterberegninger resultatet ved etterfølgende kontroller.

Kommunesammenslåingene i 2020 medfører en ny betydelig, potensiell mva-risiko for kommunene knyttet til en rekke investeringer foretatt de siste årene. Risikoen er knyttet til de såkalte justeringsreglene som medfører at fradragsført merverdiavgift må tilbakeføres dersom en kapitalvare overdras. Kommunesammenslåingen vil være å anse som en overdragelse som utløser slik tilbakeføringsplikt ved at alle investeringer overtas av en ny enhet/et nytt rettssubjekt.

Aktuelle kapitalvarer er bygg, anlegg og fast eiendom samt maskiner, inventar og andre driftsmidler. For bygg, anlegg og fast eiendom (hvor inngående mva ved kostnadene utgjør minst kr 100.000) er det en 10 års bindingstid slik at investeringer fra 2011 og senere er omfattet. For maskiner, inventar og andre driftsmidler (hvor mva-beløpet ved anskaffelsen er minst kr. 50.000) er bindingstiden 5 år slik at anskaffelser fra 2016 og senere er omfattet.

Mange kommuner tror det ikke er noen risiko relatert til sammenslåingen ettersom det er gitt et lovmessig unntak fra denne tilbakeføringsplikten knyttet til fradragsført mva-kompensasjon. I revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble fritaket utvidet til å omfatte også kommunenes investeringer i VA anlegg. MEN: For alle andre investeringer knyttet til kommunenes mva-pliktige aktiviteter som f.eks. renovasjon, energi, kommunale havner, badeland, bygg og anlegg som er omfattet av en frivillig mva-registrering, mv. foreligger det ikke noe slikt fritak.

Derfor må alle kommuner som er omfattet av kommunesammenslåingen skaffe seg en oversikt over hvilke investeringer som er foretatt, i kapitalvarer som nevnt ovenfor, innenfor de aktuelle tidsperiodene. For å unngå tilbakeføringsplikt må kommunene inngå formelle justeringsavtaler med den nyopprettede kommunen innen 10. februar 2020. Formalkravene til disse justeringsavtalene er svært strenge slik at det også kreves et godt stykke juridisk arbeid for å oppfylle disse kravene. Tiden til å avdekke de faktiske forhold og oppfylle disse formelle kravene begynner derfor allerede å bli kort.

Det er for øvrig ingen grunn til å forvente noen mildere behandling fra skattemyndighetene på dette området enn det som har vært tilfellet knyttet til andre momsfeller som har dukket opp de senere år. Jeg føler derfor at betegnelsen «minefelt» er ganske treffende ettersom det per i dag er en stor risiko for at kommunene ikke oppfatter faren før det er for sent og «eksplosjonen» er et faktum. Basert på en uformell henvendelse til Finansdepartementet er det ingen pågående prosess med hensyn til å endre reglene eller utvide fritaket. Således er denne risikoen etter alle solemerker høyst reell.

Skattemyndighetene har hittil ikke vært aktive i forhold til å opplyse kommunene om den potensielle mva-risikoen som kommunesammenslåingen innebærer. Jeg tviler på at dette vil endre seg. Således er kommunene nok en gang overlatt til seg selv med hensyn å avdekke og fjerne denne, for de aller fleste, skjulte mva-trusselen. Skattemyndighetenes vilje til å etterberegne kommunene om noen trår feil, trenger man imidlertid ikke å betvile…

 

Aktuelt

 • GJELDSBREV

  • 11. november 2019

  Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring som gir uttrykk for et pengekrav. Gjeldsbrev er i forarbeidene til gjeldsbrevlova av 1939 definert som «skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger».

 • Er revyer og symfonikonserter mer viktig enn idrett og folkehelse?

  • 14. oktober 2019

  Skattemyndighetene med Finansdepartementet på topp har tydeligvis svart JA på dette spørsmålet. Således kan Siv nå fremstå og titulere seg som «høykulturens» vokter. Det kan kanskje være gunstig i disse valgtider, men for meg er dette en litt merkelig konklusjon. Det er det kanskje også flere som synes?

 • Kort om aksjesparekonto – særlig i forhold til arv og gave

  • 25. september 2019

  Du som er personlig skattytere kan etablere en aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler etter nærmere regler.