Det er i rettspraksis og teori lagt til grunn fire vilkår som må være oppfylt for at et dokument skal anses for å være et gjeldsbrev. For det første er det krav om (i) skriftlighet, (ii) dokumentet må være i det ytre selvstendig, (iii) forpliktelsen må gjelde penger, (iv) og debitors skylderkjennelse er påført gjeldsbrevet (underskrift).

At erklæringen må være selvstendig innebærer at utstederen påtar seg en ensidig og ubetinget plikt til å betale en bestemt pengesum, eller erkjenner en slik forpliktelse. Betalingsforpliktelsen skal således ikke være betinget av en motytelse fra motparten. For eksempel vil en kjøpekontrakt ikke i seg selv innebære et gjeldsbrev fordi retten til betaling er betinget av at kontrakten oppfylles.

Det er vanlig at gjeldsbrevet inneholder en vedtagelse av at gjelden kan inndrives uten søksmål, og således utgjøre et selvstendig tvangsgrunnlag, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a. Det vil si at dersom pengene ikke blir betalt i henhold til gjeldsbrevet, kan kravet tvangsinndrives gjennom namsmannen uten forutgående dom. Utleggsbegjæring kan tidligst sendes 14 dager etter at varsel om tvangsinndrivelse er sendt skyldner.

Gjeldsbrevlova har ingen definisjon av hva et gjeldsbrev er, men skiller mellom ulike typer av gjeldsbrev. I norsk rett sondres det oftest mellom to typer gjeldsbrev: omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev. Forskjellen er i hovedsak hvilke rettsvirkninger omsetning av enkle gjeldsbrev og omsetningsgjeldsbrev medfører. Begge er imidlertid verdipapirer og dermed en formuesgjenstand på kreditors hånd som kan overdras til andre.

Den alminnelige foreldelsesfrist for fordringer er 3 år, jf. foreldelsesloven § 2. Det er imidlertid gitt en særskilt foreldelsesfrist for tilfeller hvor det er utstedt gjeldsbrev. Dersom det er utstedt gjeldsbrev er foreldelsesfristen 10 år fra den dag kreditor tidligst har rett til å kreve oppfyllelse, jf. foreldelsesloven §§ 3 og 5.

Aktuelt

 • GJELDSBREV

  • 11. november 2019

  Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring som gir uttrykk for et pengekrav. Gjeldsbrev er i forarbeidene til gjeldsbrevlova av 1939 definert som «skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger».

 • Er revyer og symfonikonserter mer viktig enn idrett og folkehelse?

  • 14. oktober 2019

  Skattemyndighetene med Finansdepartementet på topp har tydeligvis svart JA på dette spørsmålet. Således kan Siv nå fremstå og titulere seg som «høykulturens» vokter. Det kan kanskje være gunstig i disse valgtider, men for meg er dette en litt merkelig konklusjon. Det er det kanskje også flere som synes?

 • Kort om aksjesparekonto – særlig i forhold til arv og gave

  • 25. september 2019

  Du som er personlig skattytere kan etablere en aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler etter nærmere regler.