I departementets forslag til ny arvelov ble pliktdelsarvens beløpsbegrensning, som per i dag er på kr. 1.000.000, foreslått øket til 25G (pr. i dag ca. kr 2.400.000).

2/3 av alt hva man etterlater seg er pliktdelsarv for livsarvinger, men slik at pliktdelsarven kan begrenses til kr. 1.000.000 per livsarving.

Beløpet på kr. 1.000.000 har vært fast siden tidlig på 1980 – tallet, og har således fått mindre og mindre verdi. Ved at beløpet nå blir G-regulert vil beløpet følge den ordinære prisutviklingen da grunnbeløpet reguleres årlig.

Regjeringen foreslår nå at pliktdelsarven begrenses til 15G (som per i dag utgjør ca. kr. 1.500.000). Dette innebærer således at endringen av pliktdelsarven trolig blir langt mindre enn tidligere antatt.

Det er forventet at Justiskomiteen skal avgi innstilling til ny arvelov i slutten av april.

Aktuelt

 • Demens som grunnlag for ugyldige testamentariske disposisjoner

  • 29. mars 2019

  I enkelte skifteoppgjør hvor det foreligger testament fra avdøde dukker det opp spørsmål knyttet til om avdøde var ved «sine fulle fem» ved opprettelse av testamentet. Særlig aktuelt er spørsmål om testator var dement på tidspunkt for opprettelse av testament.

 • Forslag til ny arvelov:

  • 29. mars 2019

  Regjeringen foreslår at pliktdelsarvens beløpsbegrensning nedjusteres

 • Foreldelse av fordringer – fristens utgangspunkt

  • 5. mars 2019

  Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år. Når denne fristen er ute, kan man ikke kreve betaling for sine fordringer. Et praktisk spørsmål er imidlertid når foreldelsesfristen begynner å løpe.