Det er nemlig ikke slik at fristen alltid løper fra forfallsdato på fakturaen. Tvert imot, vil foreldelsesfristen normalt ha et annet utgangspunkt – og dermed en annen sluttdato.

Ifølge foreldelsesloven § 3 nr. 1, regnes foreldelsesfristen fra den dagen fordringshaveren «tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse». Dersom det på forhånd er avtalt at fordringen skal betales på et visst tidspunkt, er dette avgjørende for når fristen begynner å løpe. Hvis partene avtaler å utsette forfallsdatoen, utsettes foreldelsesfristen tilsvarende. En slik avtale må normalt være inngått før det opprinnelige oppfyllelsestidspunktet, hvis ikke avtalen også innebærer en fristavbrytende erkjennelse av gjelden, jf. foreldelsesloven § 14.

Hvis det ikke på forhånd er avtalt et konkret betalingstidspunkt, blir spørsmålet når fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.

Ved alminnelig kjøp, når ikke annet er avtalt, vil fordringshaveren normalt ha rett til å kreve betaling samtidig med levering. Foreldelsesfristen løper i så fall fra leveringstidspunktet – og ikke fra det tidspunktet fordringshaveren faktisk krever betaling. Hvis det utstedes faktura, vil dermed forfallstidspunktet på fakturaen ikke ha betydning for når foreldelsesfristen begynner å løpe.

Det samme gjelder der fordringshaver har utført arbeid for debitor. Hvis ikke annet er avtalt, vil fordringshaver ha rett til å kreve betaling straks arbeidet er utført. Heller ikke her, vil det ha betydning hvilket tidspunkt fordringshaver faktisk krever betaling for arbeidet.

I entrepriseforhold, både i forbrukerforhold og mellom næringsdrivende, vil det normalt være adgang til å kreve betaling etter hvert som arbeidet er utført. Dette betyr at også foreldelsesfristen løper etter hvert som arbeidet ferdigstilles – og ikke først ved overtakelse av fullført arbeide. Ved et langvarig prosjekt (lengre enn 3 år), kan man således miste krav på betaling hvis faktura ikke sendes fortløpende.

Det er verdt å merke seg at mange avtaler at kravet skal betales en viss tid etter at faktura er sendt. Eksempelvis fremgår det av partenes avtale at faktura skal sendes en gang i måneden, med betaling 14 dager etter fakturadato. I disse tilfellene, vil forfallsdato på fakturaen være avgjørende, så sant det utførte arbeidet ikke kunne ha vært fakturert tidligere.

Bestemmelsene i foreldelsesloven innebærer at fordringshavere bør være raske med å fakturere etter at en vare er levert eller et arbeid er utført. I motsatt fall, vil det kunne være store avvik mellom forfallsdato på fakturaen og utgangspunktet for foreldelsesfristen. Dette er verdt å huske på når det nærmer seg treårsfristens utløp og foreldelsen må avbrytes ved tvangsinndrivelse eller rettslige skritt.

Aktuelt

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser

 • Aksjonæravtaler i små- og mellomstore aksjeselskaper

  • 3. juni 2019

  Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold, og kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger mellom aksjonærene på områder hvor aksjeloven ikke gir noen optimal løsning eller ingen løsning i det hele tatt. Her nevnes noen forhold som kan være aktuelt å regulere i en slik avtale.

 • Den statelige lønnsgarantiordningen

  • 13. mai 2019

  Ved konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker bli stående med et lønnskrav som han ikke får dekket. Lønnskrav er et fortrinnsberettiget krav i konkurs, men det vil som regel ikke være midler til å dekke disse kravene i konkursboet. I disse tilfellene trer lønnsgarantiordningen inn. Lønnsgarantiordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.