Det er nemlig ikke slik at fristen alltid løper fra forfallsdato på fakturaen. Tvert imot, vil foreldelsesfristen normalt ha et annet utgangspunkt – og dermed en annen sluttdato.

Ifølge foreldelsesloven § 3 nr. 1, regnes foreldelsesfristen fra den dagen fordringshaveren «tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse». Dersom det på forhånd er avtalt at fordringen skal betales på et visst tidspunkt, er dette avgjørende for når fristen begynner å løpe. Hvis partene avtaler å utsette forfallsdatoen, utsettes foreldelsesfristen tilsvarende. En slik avtale må normalt være inngått før det opprinnelige oppfyllelsestidspunktet, hvis ikke avtalen også innebærer en fristavbrytende erkjennelse av gjelden, jf. foreldelsesloven § 14.

Hvis det ikke på forhånd er avtalt et konkret betalingstidspunkt, blir spørsmålet når fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse.

Ved alminnelig kjøp, når ikke annet er avtalt, vil fordringshaveren normalt ha rett til å kreve betaling samtidig med levering. Foreldelsesfristen løper i så fall fra leveringstidspunktet – og ikke fra det tidspunktet fordringshaveren faktisk krever betaling. Hvis det utstedes faktura, vil dermed forfallstidspunktet på fakturaen ikke ha betydning for når foreldelsesfristen begynner å løpe.

Det samme gjelder der fordringshaver har utført arbeid for debitor. Hvis ikke annet er avtalt, vil fordringshaver ha rett til å kreve betaling straks arbeidet er utført. Heller ikke her, vil det ha betydning hvilket tidspunkt fordringshaver faktisk krever betaling for arbeidet.

I entrepriseforhold, både i forbrukerforhold og mellom næringsdrivende, vil det normalt være adgang til å kreve betaling etter hvert som arbeidet er utført. Dette betyr at også foreldelsesfristen løper etter hvert som arbeidet ferdigstilles – og ikke først ved overtakelse av fullført arbeide. Ved et langvarig prosjekt (lengre enn 3 år), kan man således miste krav på betaling hvis faktura ikke sendes fortløpende.

Det er verdt å merke seg at mange avtaler at kravet skal betales en viss tid etter at faktura er sendt. Eksempelvis fremgår det av partenes avtale at faktura skal sendes en gang i måneden, med betaling 14 dager etter fakturadato. I disse tilfellene, vil forfallsdato på fakturaen være avgjørende, så sant det utførte arbeidet ikke kunne ha vært fakturert tidligere.

Bestemmelsene i foreldelsesloven innebærer at fordringshavere bør være raske med å fakturere etter at en vare er levert eller et arbeid er utført. I motsatt fall, vil det kunne være store avvik mellom forfallsdato på fakturaen og utgangspunktet for foreldelsesfristen. Dette er verdt å huske på når det nærmer seg treårsfristens utløp og foreldelsen må avbrytes ved tvangsinndrivelse eller rettslige skritt.

Aktuelt

 • Den statelige lønnsgarantiordningen

  • 13. mai 2019

  Ved konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker bli stående med et lønnskrav som han ikke får dekket. Lønnskrav er et fortrinnsberettiget krav i konkurs, men det vil som regel ikke være midler til å dekke disse kravene i konkursboet. I disse tilfellene trer lønnsgarantiordningen inn. Lønnsgarantiordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.

 • Forskjellen på borettslag og sameier

  • 23. april 2019

  Uavhengig av hvilken type bolig du velger å kjøpe, bør du være oppmerksom på eventuelle planer og sannsynlighet for vedlikehold og rehabilitering i borettslaget/sameiet siden dette kan gi økte månedlige utgifter for andelseierne/seksjonseierne.

 • Demens som grunnlag for ugyldige testamentariske disposisjoner

  • 29. mars 2019

  I enkelte skifteoppgjør hvor det foreligger testament fra avdøde dukker det opp spørsmål knyttet til om avdøde var ved «sine fulle fem» ved opprettelse av testamentet. Særlig aktuelt er spørsmål om testator var dement på tidspunkt for opprettelse av testament.