Hvem har krav på dekning:

Formålet med lønnsgarantiordningen er å sikre at de ansatte får lønnen de har til gode hos arbeidsgiver. I utgangspunktet kan alle ansatte i et selskap som er konkurs søke dekket sitt lønnskrav via lønnsgarantien. Følgende personer er imidlertid unntatt fra lønnsgarantidekning;

 • selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottakere
 • personer med minst 20 % eierandel i virksomheten, med mindre søker kan sannsynliggjøre at han ikke har hatt vesentlig innflytelse over virksomhetens drift.

Videre angir lønnsgarantiloven § 7 noen tilfeller hvor rett til lønnsgarantidekning bortfaller. Det er;

 • hvor arbeidstaker vet eller burde vite at arbeidsgiver er ute av stand til å dekke løpende lønnsforpliktelser.
 • hvor arbeidstakeren vet eller burde vite at forutsetningene for et ansettelsesforhold eller eventuelle endringer i arbeidsavtalen er at kravet skal dekkes over lønnsgarantien.
 • hvor arbeidstakere står i et slikt forhold til arbeidsgiver at dekning av kravet over statsgarantien må anses som urimelig.

Hvilke krav kan søkes dekket:

Lønnsgarantiordningen innebærer at staten dekker forfalt lønn, feriepenger og annet vederlag i arbeidsforhold. Det er imidlertid noen begrensninger til dette. Lønnsgarantien dekker kun:

 • Lønn og pensjonsytelser for maksimalt 6 måneder.
 • Lønnskravet må ikke være forfalt lenger tilbake enn 12 måneder før fristdagen (fristdagen er normalt den dagen konkursbegjæringen kom inn til retten).
 • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
 • Lønn for inntil en måned regnet fra konkursåpningsdagen (oppsigelsestid). Dersom søker har hatt annet inntekt i denne perioden skal dette komme til fradrag.

I tillegg kan det kreves renter av lønnskrav samt eventuelle rimelige omkostninger søkeren har hatt ved å begjære arbeidsgiver konkurs eller eventuelle andre kostnader knyttet til inndrivelse av lønnskravet.  Krav på oppgjør av reiseregninger og andre utlegg dekkes ikke.

Lønnsgarantiordningen dekker kun inntil 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden (pr 01.05.18 kr 193.766).

Hvordan søke:

Lønn- og feriepengekrav skal meldes bostyrer på en egen blankett som søker kan få tilsendt fra bostyrer eller finne på NAV sine sider (A-skjema). Søker er selv ansvarlig for å sannsynliggjøre sitt krav blant annet ved fremleggelse av ansettelsesavtale, lønnslipper, timelister, kontoutskrifter ect.  Søknaden leveres bostyrer.

NAV Lønnsgaranti har i dag inntil ett års saksbehandlingstid for søknader om lønnsgarantimidler. I påvente av eventuell utbetaling kan søkeren søke NAV om å få forskudd på lønnsgarantimidler.

Aktuelt

 • Den statelige lønnsgarantiordningen

  • 13. mai 2019

  Ved konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker bli stående med et lønnskrav som han ikke får dekket. Lønnskrav er et fortrinnsberettiget krav i konkurs, men det vil som regel ikke være midler til å dekke disse kravene i konkursboet. I disse tilfellene trer lønnsgarantiordningen inn. Lønnsgarantiordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.

 • Forskjellen på borettslag og sameier

  • 23. april 2019

  Uavhengig av hvilken type bolig du velger å kjøpe, bør du være oppmerksom på eventuelle planer og sannsynlighet for vedlikehold og rehabilitering i borettslaget/sameiet siden dette kan gi økte månedlige utgifter for andelseierne/seksjonseierne.

 • Demens som grunnlag for ugyldige testamentariske disposisjoner

  • 29. mars 2019

  I enkelte skifteoppgjør hvor det foreligger testament fra avdøde dukker det opp spørsmål knyttet til om avdøde var ved «sine fulle fem» ved opprettelse av testamentet. Særlig aktuelt er spørsmål om testator var dement på tidspunkt for opprettelse av testament.