Hvem har krav på dekning:

Formålet med lønnsgarantiordningen er å sikre at de ansatte får lønnen de har til gode hos arbeidsgiver. I utgangspunktet kan alle ansatte i et selskap som er konkurs søke dekket sitt lønnskrav via lønnsgarantien. Følgende personer er imidlertid unntatt fra lønnsgarantidekning;

 • selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottakere
 • personer med minst 20 % eierandel i virksomheten, med mindre søker kan sannsynliggjøre at han ikke har hatt vesentlig innflytelse over virksomhetens drift.

Videre angir lønnsgarantiloven § 7 noen tilfeller hvor rett til lønnsgarantidekning bortfaller. Det er;

 • hvor arbeidstaker vet eller burde vite at arbeidsgiver er ute av stand til å dekke løpende lønnsforpliktelser.
 • hvor arbeidstakeren vet eller burde vite at forutsetningene for et ansettelsesforhold eller eventuelle endringer i arbeidsavtalen er at kravet skal dekkes over lønnsgarantien.
 • hvor arbeidstakere står i et slikt forhold til arbeidsgiver at dekning av kravet over statsgarantien må anses som urimelig.

Hvilke krav kan søkes dekket:

Lønnsgarantiordningen innebærer at staten dekker forfalt lønn, feriepenger og annet vederlag i arbeidsforhold. Det er imidlertid noen begrensninger til dette. Lønnsgarantien dekker kun:

 • Lønn og pensjonsytelser for maksimalt 6 måneder.
 • Lønnskravet må ikke være forfalt lenger tilbake enn 12 måneder før fristdagen (fristdagen er normalt den dagen konkursbegjæringen kom inn til retten).
 • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
 • Lønn for inntil en måned regnet fra konkursåpningsdagen (oppsigelsestid). Dersom søker har hatt annet inntekt i denne perioden skal dette komme til fradrag.

I tillegg kan det kreves renter av lønnskrav samt eventuelle rimelige omkostninger søkeren har hatt ved å begjære arbeidsgiver konkurs eller eventuelle andre kostnader knyttet til inndrivelse av lønnskravet.  Krav på oppgjør av reiseregninger og andre utlegg dekkes ikke.

Lønnsgarantiordningen dekker kun inntil 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden (pr 01.05.18 kr 193.766).

Hvordan søke:

Lønn- og feriepengekrav skal meldes bostyrer på en egen blankett som søker kan få tilsendt fra bostyrer eller finne på NAV sine sider (A-skjema). Søker er selv ansvarlig for å sannsynliggjøre sitt krav blant annet ved fremleggelse av ansettelsesavtale, lønnslipper, timelister, kontoutskrifter ect.  Søknaden leveres bostyrer.

NAV Lønnsgaranti har i dag inntil ett års saksbehandlingstid for søknader om lønnsgarantimidler. I påvente av eventuell utbetaling kan søkeren søke NAV om å få forskudd på lønnsgarantimidler.

Aktuelt

 • Skattemessige forhold i forbindelse med arv og gave

  • 20. august 2019

  Etter dagens regler er det ikke arveavgift. Mottak av arv eller gave utløser heller ikke skatt. Likevel kan arv og gaver by på skattemessige utfordringer slik reglene er i dag. Her gis en oversikt over noen forhold som en bør være oppmerksom på, og som bør hensyntas i forbindelse med arveskifte for å unngå unødvendige konflikter som følge av uventede skattemessige konsekvenser

 • Aksjonæravtaler i små- og mellomstore aksjeselskaper

  • 3. juni 2019

  Aksjonæravtaler kan være nyttige styringsverktøy i selskapsforhold, og kan benyttes til å lage skreddersydde løsninger mellom aksjonærene på områder hvor aksjeloven ikke gir noen optimal løsning eller ingen løsning i det hele tatt. Her nevnes noen forhold som kan være aktuelt å regulere i en slik avtale.

 • Den statelige lønnsgarantiordningen

  • 13. mai 2019

  Ved konkurs hos arbeidsgiver kan arbeidstaker bli stående med et lønnskrav som han ikke får dekket. Lønnskrav er et fortrinnsberettiget krav i konkurs, men det vil som regel ikke være midler til å dekke disse kravene i konkursboet. I disse tilfellene trer lønnsgarantiordningen inn. Lønnsgarantiordningen forvaltes av NAV Lønnsgaranti.