Hvem har krav på dekning:

Formålet med lønnsgarantiordningen er å sikre at de ansatte får lønnen de har til gode hos arbeidsgiver. I utgangspunktet kan alle ansatte i et selskap som er konkurs søke dekket sitt lønnskrav via lønnsgarantien. Følgende personer er imidlertid unntatt fra lønnsgarantidekning;

 • selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottakere
 • personer med minst 20 % eierandel i virksomheten, med mindre søker kan sannsynliggjøre at han ikke har hatt vesentlig innflytelse over virksomhetens drift.

Videre angir lønnsgarantiloven § 7 noen tilfeller hvor rett til lønnsgarantidekning bortfaller. Det er;

 • hvor arbeidstaker vet eller burde vite at arbeidsgiver er ute av stand til å dekke løpende lønnsforpliktelser.
 • hvor arbeidstakeren vet eller burde vite at forutsetningene for et ansettelsesforhold eller eventuelle endringer i arbeidsavtalen er at kravet skal dekkes over lønnsgarantien.
 • hvor arbeidstakere står i et slikt forhold til arbeidsgiver at dekning av kravet over statsgarantien må anses som urimelig.

Hvilke krav kan søkes dekket:

Lønnsgarantiordningen innebærer at staten dekker forfalt lønn, feriepenger og annet vederlag i arbeidsforhold. Det er imidlertid noen begrensninger til dette. Lønnsgarantien dekker kun:

 • Lønn og pensjonsytelser for maksimalt 6 måneder.
 • Lønnskravet må ikke være forfalt lenger tilbake enn 12 måneder før fristdagen (fristdagen er normalt den dagen konkursbegjæringen kom inn til retten).
 • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
 • Lønn for inntil en måned regnet fra konkursåpningsdagen (oppsigelsestid). Dersom søker har hatt annet inntekt i denne perioden skal dette komme til fradrag.

I tillegg kan det kreves renter av lønnskrav samt eventuelle rimelige omkostninger søkeren har hatt ved å begjære arbeidsgiver konkurs eller eventuelle andre kostnader knyttet til inndrivelse av lønnskravet.  Krav på oppgjør av reiseregninger og andre utlegg dekkes ikke.

Lønnsgarantiordningen dekker kun inntil 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden (pr 01.05.18 kr 193.766).

Hvordan søke:

Lønn- og feriepengekrav skal meldes bostyrer på en egen blankett som søker kan få tilsendt fra bostyrer eller finne på NAV sine sider (A-skjema). Søker er selv ansvarlig for å sannsynliggjøre sitt krav blant annet ved fremleggelse av ansettelsesavtale, lønnslipper, timelister, kontoutskrifter ect.  Søknaden leveres bostyrer.

NAV Lønnsgaranti har i dag inntil ett års saksbehandlingstid for søknader om lønnsgarantimidler. I påvente av eventuell utbetaling kan søkeren søke NAV om å få forskudd på lønnsgarantimidler.

Aktuelt

 • GJELDSBREV

  • 11. november 2019

  Et gjeldsbrev er en skriftlig erklæring som gir uttrykk for et pengekrav. Gjeldsbrev er i forarbeidene til gjeldsbrevlova av 1939 definert som «skriftlige og i det ytre selvstendige løfter om å betale penger».

 • Er revyer og symfonikonserter mer viktig enn idrett og folkehelse?

  • 14. oktober 2019

  Skattemyndighetene med Finansdepartementet på topp har tydeligvis svart JA på dette spørsmålet. Således kan Siv nå fremstå og titulere seg som «høykulturens» vokter. Det kan kanskje være gunstig i disse valgtider, men for meg er dette en litt merkelig konklusjon. Det er det kanskje også flere som synes?

 • Kort om aksjesparekonto – særlig i forhold til arv og gave

  • 25. september 2019

  Du som er personlig skattytere kan etablere en aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefondsandeler etter nærmere regler.