Etter endringer i byggereglene (i kraft 1. juli 2015) kan man, under visse forutsetninger, bl.a. sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på inntil 15 kvadratmeter uten at man må søke om tillatelse fra kommunen.

Vær imidlertid oppmerksom på at tiltaket må være i samsvar med eventuell reguleringsplan for området og regelverket for øvrig.  F.eks. kan det være gitt bestemmelser om maksimum utnyttelsesgrad for eiendommen som ikke kan overskrides uten søknad og dispensasjon.  Eiendommen kan også ligge i et område hvor det gjelder et generelt byggeforbud (f.eks. nær sjøen). Merk i tillegg at det gjelder særskilte avstands- og avkjøringsbestemmelser i vegloven og jernbaneloven.

For å undersøke om det gjelder særlige restriksjoner for den aktuelle eiendom i kommuneplanen, reguleringsplan eller annet regelverk, kan du bl.a. benytte kommunens karttjeneste på nett eller ta kontakt med vårt kontor. For Drammen kommune finnes denne tjenesten her;

https://www.drammen.kommune.no/no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Kart-og-geodata/Kart/

Endringene i byggereglene gjelder søknadsfrihet for følgende byggetiltak;

 • Mindre, frittliggende bygg som ikke brukes til beboelse eller varig opphold (f.eks. garasje, uthus, bod, søppelskur, dukkehus, hobbyverksted, atelier, lysthus eller øvingslokale)
  • Bygget kan være inntil 50 kvm
  • Minimum 1,0 meter fra nabogrensen
  • Minimum 1,0 meter til andre bygninger på tomten
  • Maksimal mønehøyde på 4,0 meter
  • Maksimal gesimshøyde på 3,0 meter
  • Maksimalt én etasje (ikke kjeller/underetasje)
 • Mindre tilbygg som ikke brukes til beboelse eller varig opphold (f.eks. veranda, sykkelbod, vedbod osv)
  • Tilbygget kan være inntil 15 kvm
  • Minimum 4,0 meter fra nabogrensen
 • Levegg med høyde inntil 1,8 meter og inntil 10 meters lengde plassert minimum 1 meter fra nabogrensen, eller inntil 5 meters lengde plassert inntil nabogrensen
 • Forstøtningsmur med høyde inntil 1 meter plassert inntil 1 meter fra nabogrensen.
 • Fyllingsfot for mindre fylling eller planering av terreng plassert inntil 1 meter fra nabogrensen.

Tiltak som er unntatt søknadsplikt skal heller ikke nabovarsles etter plan- og bygningsloven. Dette innebærer naturlig nok at naboen din på lovlig vis kan sette i gang tilsvarende byggearbeider uten å varsle deg i forkant.

Se for øvrig Direktoratet for byggkvalitet sin hjemmeside;

http://www.dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/

Avslutningsvis påpekes det at det kan foreligge privatrettslige begrensninger som gjelder uavhengig av om tiltaket er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. I borettslag/eierseksjonssameier vil dette gjerne følge av interne vedtekter, og hvor det normalt kreves samtykke fra borettslaget/sameiet. Det kan også foreligge private avtaler/erklæringer som er av betydning for en eventuell videreutvikling av eiendommen (tinglyste servitutter). Videre kan det ligge begrensninger i nabolovens bestemmelser.

Vårt kontor har betydelig erfaring og kompetanse innen plan- og bygningsrett, og vi kan bistå utbyggere og berørte på alle nivå i prosessen.

Aktuelt