Et vilkår for at det kan åpnes konkurs er at arbeidsgiver er insolvent. Insolvens betyr at arbeidsgiver ikke har penger til å betale fakturaer, lønn og andre utgifter etter hvert som de forfaller, med mindre betalingsproblemene er forbigående. Selv om arbeidsgiver mangler kontante midler, er vedkommende likevel ikke insolvent så lenge alle eiendeler og inntekter til sammen har større verdi enn all gjelden som vedkommende hefter for.

En arbeidstaker kan benytte fremgangsmåten i konkursloven § 63 for å begjære arbeidsgiver konkurs. Etter denne bestemmelsen så antas insolvens å foreligge når vilkårene i bestemmelsen er oppfylt. Dette betyr at arbeidstaker ikke behøver å føre bevis for at arbeidsgiver er insolvent, men at arbeidsgiver, dersom vedkommende ønsker å unngå konkursåpning, må kunne bevise at han er solvent. Det er således arbeidsgiver som har bevisbyrden for at han er solvent.

En arbeidstaker er fritatt fra å betale omkostningene ved bobehandlingen (rekvirentansvaret), og vil også kunne få dekket kostnadene ved bruk av advokat og gebyr av den statlige lønnsgarantiordningen (NAV Lønnsgaranti) dersom det blir åpnet konkurs.

Ved en konkursåpning hos arbeidsgiver dekkes de ansattes lønns- og feriepengeforpliktelser på nærmere vilkår av NAV Lønnsgaranti.

Dersom det går lang tid fra lønnens forfallstidspunkt (den dagen du ordinært skal motta lønn) kan man miste retten til dekning fra NAV Lønnsgaranti. NAV Lønnsgaranti dekker blant annet kun lønn som er forfalt til betaling tidligere enn 12 måneder før fristdagen (fristdagen er den dagen konkursbegjæringen kom inn til tingretten). Feriepenger dekkes for samme år som fristdagen og året før.

Sende krav om betaling av lønn og/eller feriepenger (påkrav)

Dersom lønn og/eller feriepenger ikke betales til forfall bør det så snart som mulig fremsettes påkrav for betaling av lønn. Påkravet bør sendes arbeidsgiver rekommandert, og det bør gis en frist på ca. to uker for betaling.

Forkynnelse av konkursvarsel

Dersom ikke arbeidsgiver betaler iht. det fremsatte påkravet, må det sendes en betalingsoppfordring (konkursvarsel). Konkursvarselet må forkynnes via hovedstevnevitnet eller lensmannen (avhengig av bosted).

Varselet kan ikke sendes til forkynnelse før tidligst fire uker etter at påkrav ble sendt til arbeidsgiver. Konkursvarselet må inneholde en betalingsfrist på to uker, og arbeidsgiver skal gjøres oppmerksom på arbeidstakers adgang til å begjære konkurs dersom ikke betaling finner sted, samt at insolvens i slike tilfeller ordinært antas å foreligge.

Konkursbegjæring

Har det ikke blitt foretatt betaling innen to-ukers fristen i konkursvarselet så kan konkursbegjæring sendes til tingretten. Konkursbegjæringen må være innkommet hos retten innen to uker etter at fristen i det forkynte konkursvarselet har gått ut. Dersom denne fristen oversittes må det forkynnes nytt konkursvarsel.

Konkursbegjæring skal sendes tingretten i den rettskrets hvor arbeidsgiver har sitt forretningssted, og må angi kravets størrelse, og dokumentasjon for at fremgangsmåten etter konkursloven § 63 er fulgt.

Det er mange frister å forholde seg til, og det kan være fornuftig å søke bistand for en slik prosess.

Aktuelt

 • Aksjer og skifteoppgjør – hva bør du tenke på?

  • 15. mars 2021

  Når det skal gjennomføres et skifteoppgjør, enten ved skilsmisse eller dødsfall, må alle eiendelene til henholdsvis ekteparet eller avdøde verdsettes og fordeles. Dette inkluderer også verdien av eventuelle aksjer. Her gis en overordnet oversikt over enkelte forhold som kan være fornuftig å tenke gjennom i denne sammenheng.

 • Fra permittering til oppsigelse – når og hvordan?

  • 8. februar 2021

  En rekke virksomheter har gjennom det siste året måttet permittere sine ansatte, enten helt eller delvis. Det er for mange usikkert når det igjen vil være behov for å ta de ansatte tilbake, og kanskje også om alle kan fortsette i sine stillinger. Når kan arbeidsgiver gå fra permittering til oppsigelse?

 • Nye advokater og partner

  • 8. januar 2021

  Vi ønsker Irene Kildebo og Eirik Rudi velkommen fra 4. januar 2021 som ny hhv. partner og medarbeider.