Hovedregelen i naboforhold (naboloven § 2) er at ingen må ha noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen. Man kan lett se for seg at et tre eller en hekk er til ulempe for naboeiendommen, eksempelvis at det skygger for solen eller utsikten. Dersom et tre berører naboens hus, eller at det stadig faller epler på naboens bil, kan et tre også være til skade på naboeiendommen.

Det vanskelige spørsmålet vil normalt være om hekken/treet er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe. I denne vurderingen skal det legges vekt på hva som er teknisk og økonomisk mulig å gjøre for å hindre eller avgrense skaden eller ulempen. Hvis hekken/treet ikke har noe fornuftig formål, vil tiltaket normalt være unødvendig. Det kan eksempelvis være et dødt tre som står i fare for falle over naboens hus. Et slikt tre vil neppe ha noen verdi for eieren og kostnadene ved å fjerne treet vil trolig ikke bli særlig høye.

Ofte, vil imidlertid hekken/treet ha en verdi for eieren, men ikke for naboen. Spørsmålet blir da om hekken/treet er urimelig til skade eller ulempe for naboen. Det må da foretas en konkret vurdering av skaden/ulempen med tanke på det området eiendommen ligger i og om det er verre enn det som pleier å følge av vanlige bruks- eller driftsmåter på slike steder.

I tillegg til hovedregelen, inneholder naboloven en særskilt regel for trær i § 3. Eieren av en eiendom må ikke ha et tre nærmere naboens hus, hage, tun eller dyrket jord enn 1/3 av trehøyden, dersom det er til skade eller særlig ulempe for naboen. Tap av sol eller utsikt eller nedfall av løv kan være slik skade eller ulempe, men det skal ganske mye til. Dersom naboen har gode sol-/utsiktsforhold andre steder på tomten, vil det telle i motsatt retning.

I tillegg er det et vilkår at det ikke er «nemnande om å gjera» for eieren eller naturmangfoldet på stedet å beholde treet. Det kan være tilstrekkelig at treet skaper ly for vind, hindrer innsyn eller representerer en estetisk verdi for eieren, eller at treet har en funksjon for en sjelden fugleart eller for kulturlandskapet.

Hekk som er lavere enn 2 meter, er ikke ulovlig etter naboloven § 3. Både hekker og trær som er lovlig etter § 3, kan likevel være ulovlig etter § 2 ovenfor.

Hvis et tre eller en hekk er ulovlig etter naboloven, har naboen krav på at forholdet blir rettet slik at hekken/treet ikke lenger er urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe på naboeiendommen. Dette vil ofte medføre at treet/hekken må beskjæres eller at deler av treet/hekken fjernes. Det er altså ikke alltid nødvendig at hele treet/hekken fjernes.

Hekk som regnes som gjerde mellom to eiendommer reguleres av lov om grannegjerde. Også her er det krav om at hekken ikke skal være unødvendig eller urimelig til «lyte eller ulempe» for naboeiendommen. Hekken skal settes i eiendomsgrensen og ikke lenger inn på naboens grunn enn 0,5 meter (eks. dersom hekken er 1 m bred). Loven fastslår ikke hva som er maksimal høyde for hekken. En hekk som fungerer som gjerde kan således være høyere enn 2 meter hvis bestemmelsene i grannegjerdelova for øvrig er oppfylt. Det er imidlertid grunn til å tro at en svært høy hekk ofte kan være til unødvendig eller urimelig «lyte eller ulempe» for naboeiendommen pga begrensninger i utsikt eller solforhold.

Aktuelt