I et forsøk på å dempe de økonomiske virkningene av koronautbruddet har Regjering og partiene på Stortinget blitt enige om iverksettelse av diverse krisepakker. Tiltakene som er iverksatt inkluderer også enkelte endringer for reglene om permittering av arbeidstakere. Formålet med endringene er å forsøke å redusere koronautbruddets økonomiske skadevirkninger for både bedrifter og arbeidstakere.

Med permittering menes at arbeidstaker fritas for sin arbeidsplikt i en viss periode. Det er bare lønnsplikt under permittering som er regulert ved lov. De øvrige regler for permittering er ikke lovregulert, men følger av «arbeidsrettslig sedvanerett». Arbeidsgivers adgang til å permittere en arbeidstaker er utviklet gjennom praksis i arbeidslivet, gjennom tariffavtaler og gjennom rettspraksis. Adgang til permittering avhenger av om det foreligger saklig grunn for permittering, om permittering ansees nødvendig, samt at behovet for permittering må ansees å være midlertidig. Det må derfor foretas en skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Er din bedrift bundet av tariffavtale vil adgangen til å permittere ofte være noe ytterligere regulert der.

Som en følge av midlertidig tiltak fra Regjering og Storting er en arbeidstaker nå sikret 100 % lønn inntil 6 G (tilsvarer kr 599.148) i de første 20 arbeidsdagene etter permittering. Tidligere var denne perioden 15 dager og det var arbeidsgiver som var pliktig til å betale permitteringslønn i denne perioden. Nå er arbeidsgiver pliktig til å betale permitteringslønn i kun to dager og etter dette vil staten dekke 100 % lønn (inntil 6G) i de resterende 18 dagene. Perioden løper ikke når arbeidstaker skulle hatt ordinær tjenestefri, for eksempel i påskeferien. Nav oppfordrer imidlertid arbeidsgivere som har økonomi til det å forskuttere lønn fra dag 3 til dag 20.

Etter denne perioden må arbeidstaker søke om stønad fra Nav. Søknad kan sendes til Nav når man mottar skriftlig varsel om permittering. Det er derfor viktig at arbeidsgiver varsler sine arbeidstakere så snart som mulig. Det er i tillegg innført noen endringer for beregning og utbetaling av dagpenger. Blant annet er dagpenger for permitterte oppjustert for personer med lav inntekt, den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes og bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetaling starter, oppheves.

Hvilke arbeidstakere som skal permitteres, graden av permittering, hvor lenge permitteringen skal vare og vurdering av om noen av arbeidstakerne må sies opp, kan være utfordrende spørsmål å ta stilling til da vilkårene er basert på en skjønnsmessig vurdering. Fulford Pettersen & Co Advokatfirma AS bistår arbeidsgivere i denne prosessen og bistår arbeidstakere som har blitt permittert i forhold til vurderingene som er foretatt og en arbeidstakers rettigheter i den forbindelse.

Aktuelt

 • Nye advokater og partner

  • 8. januar 2021

  Vi ønsker Irene Kildebo og Eirik Rudi velkommen fra 4. januar 2021 som ny hhv. partner og medarbeider.

 • Ny arvelov – påvirker dette deg?

  • 25. november 2020

  Stortinget vedtok i år en ny arv- og skiftelov som trer i kraft fra 1. januar 2021. Den nye arveloven innebærer noen endringer som man må være klar over og denne artikkelen vil i korte trekk oppsummere noen av de viktigste endringene.

 • RABATT TIL MEDLEMMER AV NBBO

  • 24. november 2020

  Som medlem av NBBO får du 20% rabatt på advokattjenester hos oss.